Algemene voorwaarden

  Definities

  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen TeamConnect (hierna te noemen: “TeamConnect”) en deelnemer van de online tool TeamConnect en activiteiten gericht op TeamConnect zoals trainingen, workshops, webinars en andere vormen van ontwikkeling (hierna te noemen: “deelnemer”).
  • Onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de online tool, training/workshop/webinar deelneemt.

  Informatie en vragen

  • Deelnemers kunnen te allen tijde vooraf, tijdens en na deelname aan de online tool, training/workshop/webinar vragen van administratieve aard stellen en informatie inwinnen of overleggen over de tool/het onderwijs. Wanneer  de deelnemer dit schriftelijk (per email) doet, ontvangt de deelnemer zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst door TeamConnect een reactie/antwoord. Wanneer de verwerking van de vraag meer tijd neemt dan 3 werkdagen, ontvangt de deelnemer daarvan bericht met een indicatie waarop de deelnemer een uitvoerig antwoord kan verwachten.

  Totstandkoming overeenkomst

  • De overeenkomst komt tot stand door het volgen van de aanmeldingsprocedure via de website voor workshops/webinars/training. Indien nodig neemt TeamConnect contact op met de deelnemer over het vervolg.
  • Een aanmelding is definitief wanneer de deelnemer schriftelijk (per e-mail) bevestiging heeft gehad van definitieve deelname.
  • Na aanmelding voor webinars en workshops dient direct online het factuurbedrag voldaan te worden.
  • De overeenkomst voor de online tool komt tot stand door aanmelding via email, of mondeling. Na aanmelding krijgt de deelnemer/deelnemende organisatie een bevestigings-email. Met deelnemende organisatie vindt vooraf een intake plaats met de contactpersoon van de organisatie/het team.
  • Een aanmelding van een organisatie/team is definitief nadat de contactpersoon schriftelijk (per e-mail) bevestiging heeft gehad.
  • Voor de online tool dient binnen 14 werkdagen na ontvangstbevestiging het totale factuurbedrag betaald te worden. 

  Annulering workshop/webinar door deelnemer

  Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang, maar nadat de factuur aan de deelnemer is verzonden worden € 15,00 administratiekosten in rekening brengen.

  • Annulering en afmelding voor deelname kan alleen schriftelijk of per email.
  • Annulering tot 21 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is kosteloos.
  • Bij annulering tussen 20 en 14 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang van de workshop of terugtrekken tijdens de workshop is geen restitutie mogelijk.
  • Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde workshops gezocht worden.

  Annulering en/of onderbreking workshop/webinar door TeamConnect

  • TeamConnect heeft het recht om – met opgave van redenen – de workshop/webinar te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de deelnemer aan TeamConnect (aan)betaalde bedrag. 

  Bijzondere omstandigheden

  • TeamConnect behoudt het recht om bij bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het (tijdelijk) sluiten van het opleidingscentrum door maatregelen opgelegd vanuit de regering, een opleiding, (online) workshop of (online) training te annuleren of te onderbreken.

  Betalingen

  • TeamConnect brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur (rechtstreeks vanuit TeamConnect, via Eventbrite of via haar samenwerkingspartner janjacobstam.nl)
  • De organisatie/deelnemende team heeft na ontvangst van de door TeamConnect toegezonden factuur, de verplichting om binnen 14 werkdagen na factuurdatum de totale kosten, verbonden aan de online tool, te voldoen.

  Eigendom

  • Het auteursrecht op de door TeamConnect uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, handouts en welke andere in de workshop/webinar  gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij TeamConnect, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
  • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TeamConnect zullen door de deelnemers geen gegevens, in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van TeamConnect berust uitsluitend bij TeamConnect.
  • Het verstrekte cursusmateriaal/teamresultaten blijft in het bezit van de deelnemer.