Ethische code 

We hechten er groot belang aan om voor je team een veilige omgeving te scheppen.

Wij, Dees van de Hoef en Jan Jacob Stam (hierna aangeduid met ‘wij’) zullen streven in al onze analyses, diagnoses, trainingen en andere professionele activiteiten een passend rolmodel voor klanten, cursisten en cliënten te zijn.

Wij zullen handelen conform de systemische principes van binding, ordening en uitwisseling.

Wij zullen met grote zorgvuldigheid onze diagnoses, analyses, trainingen, teamcoaching en opstellingen geven en een positieve leeromgeving creëren waarin cursisten en cliënten worden gerespecteerd.

Wij begrijpen dat wij als deskundigen worden beschouwd. Wij zullen deze positie niet gebruiken voor het verkrijgen van onredelijk en onbillijk voordeel, in de vorm van materiële, financiële of andere gunsten, van onze klanten, cursisten en cliënten.

In geval de professionele relatie tussen (een van) ons  en een persoon de trainer-cursist/coach-cliënt/opsteller-cliënt relatie is, komen wij overeen ons te gedragen ter bevordering van deze relatie. Ingeval er sprake is van nog een andere dan deze relatie, dan zullen we ons best doen om de beide relaties met elkaar in balans te brengen.

In geval een vraagstelling van een cliënt (om welke reden dan ook) voor ons niet hanteerbaar is, zullen we  daarin onze verantwoording nemen en de cliënt doorverwijzen naar een andere trainer, coach of opsteller.

Wij zullen ons best doen om op een waarheidsgetrouwe, eerlijke manier zaken te doen en daarbij trachten altijd een situatie te creëren waar voor beide partijen balans is in geven en nemen.

Wij zullen onszelf presenteren op een eerlijke, open manier en geen beweringen over onszelf doen die niet op waarheid berusten.

Wij zullen andermans werk niet plagiëren en bij het citeren uit andermans werk altijd de bron vermelden. Wij zullen niet toestaan dat auteursrechtelijk beschermd werk, met inbegrip van audio-, video- of schriftelijk materiaal, wordt gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Wij zullen ervoor zorg dragen dat we beschikken over transparante financiële informatie over prijzen en kortingen en zullen alle financiële kwesties zo ethisch mogelijk afhandelen.

Wij zullen zorg dragen voor geheimhouding van de persoonsgegevens van onze klanten, cursisten of cliënten, tenzij we wettelijk verplicht zijn of worden deze gegevens openbaar te maken of ons daartoe schriftelijke toestemming is verleend.

Wij zullen eerlijk onze mening geven, en in geval van minder positieve uitlatingen duidelijk maken dat deze onze persoonlijke meningen zijn en daarbij ook de andere kant van de zaak belichten. Wij zullen niet kwaadspreken over andere trainers, coaches, systemisch opstellers of over klanten, cursisten of cliënten.

Wij zullen de klant/cursist/cliënt heldere informatie verschaffen over de door ons behaalde certificaten van opleidingen.

Wij verplichten onszelf om ons in ons vak professioneel te blijven ontwikkelen. Wij maken daarbij gebruik van de mogelijkheden op het gebied van intervisie, supervisie, workshops, seminars en trainingen.

Wij zullen geen certificaten uitreiken aan cursisten die op een onethische manier met de door ons aangereikte lesstof of materiaal omgaan. Wij zullen steeds handelen naar vermogen om deze cursisten alsnog in de toekomst wel te kunnen certificeren.

Bij twijfel over een situatie of mogelijke tegenspraak van de regels, handelen we altijd in het belang van onze klant of cliënt.

2020-05-01 / laatste wijziging: 2023-11-26

Algemene voorwaarden

Definities

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen TeamConnect (hierna te noemen: “TeamConnect”) en deelnemer van de online tool TeamConnect en activiteiten gericht op TeamConnect zoals trainingen, workshops, webinars en andere vormen van ontwikkeling (hierna te noemen: “deelnemer”).
 • Onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de online tool, training/workshop/webinar deelneemt.

Informatie en vragen

 • Deelnemers kunnen te allen tijde vooraf, tijdens en na deelname aan de online tool, training/workshop/webinar vragen van administratieve aard stellen en informatie inwinnen of overleggen over de tool/het onderwijs. Wanneer  de deelnemer dit schriftelijk (per email) doet, ontvangt de deelnemer zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst door TeamConnect een reactie/antwoord. Wanneer de verwerking van de vraag meer tijd neemt dan 3 werkdagen, ontvangt de deelnemer daarvan bericht met een indicatie waarop de deelnemer een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Totstandkoming overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand door het volgen van de aanmeldingsprocedure via de website voor workshops/webinars/training. Indien nodig neemt TeamConnect contact op met de deelnemer over het vervolg.
 • Een aanmelding is definitief wanneer de deelnemer schriftelijk (per e-mail) bevestiging heeft gehad van definitieve deelname.
 • Na aanmelding voor webinars en workshops dient direct online het factuurbedrag voldaan te worden.
 • De overeenkomst voor de online tool komt tot stand door aanmelding via email, of mondeling. Na aanmelding krijgt de deelnemer/deelnemende organisatie een bevestigings-email. Met deelnemende organisatie vindt vooraf een intake plaats met de contactpersoon van de organisatie/het team.
 • Een aanmelding van een organisatie/team is definitief nadat de contactpersoon schriftelijk (per e-mail) bevestiging heeft gehad.
 • Voor de online tool dient binnen 14 werkdagen na ontvangstbevestiging het totale factuurbedrag betaald te worden. 

Annulering workshop/webinar door deelnemer

 • Annulering en afmelding voor deelname kan alleen schriftelijk of per email.
 • Een deelnemer kan zich bij annulering eventueel kosteloos laten vervangen door een ander persoon. 
 • Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang wordt € 50,00 (excl. BTW) administratiekosten in rekening gebracht. Indien de deelnemer registratiekosten á € 50,00 (excl. BTW) via Eventbrite heeft betaald, volgt er geen restitutie.
 • Bij annulering tussen 20 en 14 kalenderdagen voor aanvang van de workshop/training/programma is 50% van de deelnamekosten verschuldigd. Indien een deelnemer registratiekosten via Eventbrite registratiekosten heeft betaald, verrekenen we dit bedrag met de 50% deelnamekosten.
 • Bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang van de workshop of terugtrekken tijdens de workshop is geen restitutie mogelijk. Ook voor de registratiekosten via Eventbrite volgt geen restitutie. De deelnemer is 100% van de deelnamekosten verschuldigd.
 • Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde workshops gezocht worden.
 • Na aankoop/registratie voor workshopdeelname geldt de wettelijke bedenktermijn á 14 dagen, ingaande op het moment van inschrijven.

Annulering en/of onderbreking workshop/webinar door TeamConnect

 • TeamConnect heeft het recht om – met opgave van redenen – de workshop/webinar te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de deelnemer aan TeamConnect (aan)betaalde bedrag. 

Bijzondere omstandigheden

 • TeamConnect behoudt het recht om bij bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het (tijdelijk) sluiten van het opleidingscentrum door maatregelen opgelegd vanuit de regering, een opleiding, (online) workshop of (online) training te annuleren of te onderbreken.

Betalingen

 • TeamConnect brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur (rechtstreeks vanuit TeamConnect, via Eventbrite of via haar samenwerkingspartner janjacobstam.nl)
 • De organisatie/deelnemende team heeft na ontvangst van de door TeamConnect toegezonden factuur, de verplichting om binnen 14 werkdagen na factuurdatum de totale kosten, verbonden aan de online tool, te voldoen.

Eigendom

 • Het auteursrecht op de door TeamConnect uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, handouts en welke andere in de workshop/webinar  gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij TeamConnect, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TeamConnect zullen door de deelnemers geen gegevens, in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van TeamConnect berust uitsluitend bij TeamConnect.
 • Het verstrekte cursusmateriaal/teamresultaten blijft in het bezit van de deelnemer.

2020-05-01 / laatste wijziging: 2024-01-20