Privacy

Privacyverklaring

TeamConnect, gevestigd aan de Gruytsweg 86, 9852 TD Warfstermolen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Gruytsweg 86

9852 TD  Warfstermolen 

0594 – 23 5000

Persoonsgegevens die wij verwerken

TeamConnect verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Als je je persoonsgegevens invult op de website, of je aanmeldt voor de nieuwsbrief, ga je ermee akkoord dat wij je gegevens overeenkomstig deze privacyverklaring gebruiken.

Alle gegevens die je aan TeamConnect beschikbaar stelt, worden alleen in overeenstemming met de wet gebruikt op een zorgvuldige manier.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Factuuradres, indien afwijkend van adres

– Naam organisatie/team

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wanneer je je (in een team) aanmeldt voor de online tool TeamConnect, een activiteit/opleiding/workshop, je documenten downloadt of je aanmeldt voor de nieuwsbrief, verwerkt TeamConnect jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te informeren (inloggegevens verstrekken voor de online tool TeamConnect, informeren over resultaten)
  • Je toegang te geven tot je (team)resultaten
  • Verzenden van onze nieuwsbrief/activiteitenaanbod
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Het afhandelen van betalingen
  • TeamConnect verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijnen

TeamConnect bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens zoals doorgegeven bij aanmelding voor activiteiten/opleidingen/workshops – > bewaartermijn: 12 maanden na afloop van de opleiding/workshop/activiteit -> Reden: controle voor facturen en betalingen, deelnemerslijsten, contact met je te kunnen opnemen naar aanleiding van belangrijke wijzigingen die van invloed zijn op de gevolgde opleiding, vrijstellingen.

Organisatie/teamgegevens/persoonsgegevens zoals doorgegeven bij aanmelding voor de online tool TeamConnect -> bewaartermijn 3 jaar na afloop van bespreking teamresultaten -> Reden: beschikbaarheid voor vergelijking met eerdere teamresultaten en voor de verdere doorontwikkeling van TeamConnect.

Voor nieuwsbrieven bewaren we je gegevens tot wederopzegging.

Delen van persoonsgegevens met derden

TeamConnect verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals voor de belastingdienst.  Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TeamConnect blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TeamConnect en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@teamconnect.global.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee  weken, op jouw verzoek .

TeamConnect wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TeamConnect neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@teamconnect.global.

Wijzigingen/aanpassingen

TeamConnect behoudt zich het recht voor ons wijzigingen/aanpassingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Raadpleeg deze dan ook geregeld.

Deze verklaring is opgesteld op 22 juli 2020.